[Algemene voorwaarden]

Algemene voorwaarden van Abe Advocaten


Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Abe Advocaten worden verstrekt.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
Opdrachten
3. Nadat een opdracht is verstrekt, komt een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze schriftelijk heeft aanvaard.
4. De opdrachtgever stemt ermee in dat de advocaat onder zijn of haar verantwoordelijkheid (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers.
5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Abe Advocaten tegen (mogelijke) vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Abe Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
8. Abe Advocaten zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
Intellectuele eigendomsrechten
9. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door Abe Advocaten geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
Declaratie/honorarium en kosten
10. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever aan Abe Advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.
11. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de opdrachtgever. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, verblijfskosten, uittreksels en dergelijke.
12. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Abe Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de door Abe Advocaten vastgestelde uurtarieven.
13. Abe Advocaten is gerechtigd haar uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
14. Ten aanzien van het honorarium is Abe Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij de einddeclaratie worden verrekend.
15. Abe Advocaten zal het honorarium regelmatig tussentijds declareren.
Betaling
16. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd in de vorm van de wettelijke (handels)rente + 1,5% boeterente.
17. Na overschrijding van voornoemde termijn is de opdrachtgever aan Abe Advocaten invorderingskosten verschuldigd, welke kosten gelijk worden gesteld aan 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde wettelijke (handels)rente en de boeterente, zoals bedoeld onder 16.
18. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 17 bedoelde invorderingskosten, vervolgens op onder 16 bedoelde boeterente, dan op de onder 16 bedoelde verschenen wettelijke (handels)rente, voorts op de lopende wettelijke (handels)rente en ten slotte op de hoofdsom.
19. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Abe Advocaten naast genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld, waarbij de opdrachtgever tevens een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Abe Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
Bezwaren
20. Bezwaren met betrekking tot de hoogte van een declaratie dienen schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum aan Abe Advocaten te geschieden.
21. Bezwaren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden uit hoofde van een opdracht dienen schriftelijk en binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden.
Aansprakelijkheid
22. De aansprakelijkheid van Abe Advocaten is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Abe Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor ten minste de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
23. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Abe Advocaten beperkt tot het bedrag ter hoogte van het totaal gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, doch met een maximum van € 25.000,00. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage op het secretariaat van Abe Advocaten.
Derdengelden
24. Gelden die Abe Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Abe Advocaten.
Archivering
25. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Het dossier wordt na het einde van de opdracht gedurende de wettelijke termijn bewaard en staat ter beschikking van de opdrachtgever tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Abe Advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten.
Toepasselijk recht en forumkeuze
26. Op de overeenkomst van opdracht tussen Abe Advocaten en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen tussen opdrachtgever en Abe Advocaten is uitsluitend de Rechtbank te Leeuwarden bevoegd.