erfrecht


Ons kantoor behartigt ook uw belangen wanneer het een kwestie binnen het erfrecht omvat. Ook binnen het erfrecht kunnen de emoties hoog oplopen. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de erfgenamen onderling niet tot een overeenstemming komen. 

Executeur

Gedacht zou kunnen worden aan het benoemen van een vereffenaar. Indien de erflater een testament heeft opgesteld zal eerst daarop moeten worden teruggegrepen. Het testament kent een hoge mate van onaantastbaarheid. Het kan zijn dat het testament eveneens een executeur aanwijst. Deze rol ligt vaak gevoelig en het kan zijn dat de overige erfgenamen het niet eens zijn met het handelen van een executeur. Wij kunnen u adviseren of het in uw specifieke geval raadzaam is een procedure bij de rechtbank te starten om over te gaan tot het ontslaan van de executeur. 

Het doel van de afwikkeling van een nalatenschap is het komen tot een juiste verdeling en een situatie waarin de wensen in het testament zoveel mogelijk worden nageleefd. 

Wetboeken